ស៊ុបតៅហ៊ូកូរ៉េ៖ ម្ហូបដែលឆ្ងាញ់បំផុតនៅ ប៊ុន ឈុន!

Soft tofu soondubu: the ultimate comfort dish at Bonchon!

Share: