នៅ ប៊ុន ឈុន, ពួកយើងប្រើប្រាស់អំបិលកូរ៉េដែលល្អបំផុត (Cheonilyeom 천일염) ពី Shin-An ក្នុងខេត្ត Jeolla សម្រាប់ធ្វើទឹកលាបមាន់របស់ពួកយើង។

At Bonchon, we use the finest Korean Solar Sea Salt (Cheonilyeom 천일염) from Shin-An in Jeolla Province for our signature sauces.

Share: