ម្ហូបចម្បង

MAINS

blank

ចាប់ឈេ

JAPCHAE-STIR-FRIED GLASS NOODLES

30,800៛ / $7.50

សាច់គោ W/BEEF

32,800៛ / $8.00

គ្រឿងសមុទ្រ W/SEAFOOD

34,900៛ / $8.50

blank

បាយឆាសាច់ជ្រូកសារាយសមុទ្រ
PORK KIMCHI FRIED RICE & SEAWEED WRAP

28,700៛ / $7.00

សាច់គោ W/BEEF

32,800៛ / $8.00

blank

ត្រីបំពងស្រួយ
CRISPY FISH W/SCALLION

40,000៛ / $9.75

blank

ម្ហូបបែបកូរ៉េ
BULGOGI-KOREAN SIGNATURE DISH (MILD/SPICY)

36,900៛ / $9.00

សាច់មាន់ W/FIRE CHICKEN
សាច់ជ្រូក W/SPICY PORK
សាច់គោ W/BBQ BEEF
សាច់មឹក W/PEPPER SQUID

blank

តុប៉ុកគី
TTEOKBOKKI-SPICY RICE CAKE (MILD/SPICY)

30,800៛ / $7.50

គ្រឿងសមុទ្រ W/SEAFOOD

32,800៛ / $8.00

blank

ប៊ីប៊ីមបាប់
HOT STONE BIBIMBAP-MIXED RICE POT

26,700៛ / $6.50
W/SPICY CHICKEN 28,700៛ / $7.00
W/SPICY PORK 30,800៛ / $7.50

blank

ស៊ុបតៅហ៊ូកូរ៉េ
SOONDUBU-SOFT TOFU KIMCHI SOUP

30,800៛ / $7.50

W/PORK DUMPLING 32,800៛ / $8.00
W/SEAFOOD 34,900៛ / $8.50
W/JAPANESE OYSTER 39,000៛ / $9.50

អាហារសម្រន់

APPETIZERS

blank

ឆ្អឹងខ្ចីមាន់
CHICKEN JOINT (SOY GARLIC/HOT)

23,600៛ / $5.75

blank

ដំឡូងបារាំងបំពង
FRENCH FRIES

14,400៛ / $3.50

blank

ដំឡូងបារាំងបំពងខ្ទឹមលីង
GARLIC FRIES

16,400៛ / $4.00

blank

ដាំភ្លីង
DUMPLING

22,600៛ / $5.50

blank

ស្បែកមាន់បំពង
CHICKEN SKIN (SOY GARLIC/HOT)

14,400៛ / $3.50

blank

តាកូយ៉ាគី
TAKOYAKI

22,600៛ / $5.50

blank

មឹកបំពងម្សៅ
FRIED CALAMARI

23,600៛ / $5.75

blank

សាច់ជ្រូកបែបកូរ៉េ
PORK BULGOGI LETTUCE WRAP

23,600៛ / $5.75

BONCHON BITES

blank

បឺរហ្គឺរសាច់មាន់
CHICKEN BURGER (SOY GARLIC/HOT)

14,400៛ / $3.50

blank

សាច់មាន់ចំណិត
CHICKEN FINGERS (4pcs)

14,400៛ / $3.50

blank

សាច់គោខ្ចប់បន្លែ
BEEF BULGOGI WRAPS (2pcs)

14,400៛ / $3.50

blank

នំបុ័ងសាច់គោ
BEEF BULGOGI SLIDERS (2pcs)

14,400៛ / $3.50

blank

សាច់មាន់ខ្ចប់បន្លែ
CHICKEN TACOS (2pcs)

16,400៛ / $4.00

សាឡាដ

SALADS

blank

សាឡាដសាច់មាន់
CRISPY CHICKEN SALAD

27,700៛ / $6.75

blank

សាឡាដសារាយសមុទ្រ
SPICY SEAWEED SALAD

26,700៛ / $6.50

blank

សាឡាដតៅហ៊ូ
TOFU SALAD

23,600៛ / $5.75

blank

សាឡាដតាកូ
CRISPY TAKO CAESAR SALAD

32,800៛ / $8.00