សាច់មាន់

CHICKEN

blank

ស្លាបមាន់
Wings

6 ដុំ (pcs)
24,600៛ / $6.00

10 ដុំ (pcs)
36,900៛ / $9.00

18 ដុំ (pcs)
65,600៛ / $16.00

blank

ភ្លៅមាន់
DRUMSTICKS

3 ដុំ (pcs)
24,600៛ / $6.00

5 ដុំ (pcs)
36,900៛ / $9.00

9 ដុំ (pcs)
65,600៛ / $16.00

blank

សាច់ទ្រូង
BONELESS

6 ដុំ (pcs)
24,600៛ / $6.00

10 ដុំ (pcs)
36,900៛ / $9.00

18 ដុំ (pcs)
65,600៛ / $16.00

blank

ភ្លៅលាយស្លាប
COMBO

1 ភ្លៅ + 4 ស្លាប (pcs)
(1 drum + 4 wings)
24,600៛ / $6.00
2 ភ្លៅ + 6 ស្លាប (pcs)
(2 drums + 6 wings)
36,900៛ / $9.00
4 ភ្លៅ + 10 ស្លាប (pcs)
(4 drums + 10 wings)
65,600៛ / $16.00

Choose a Flavor

រស់ជាតិប្រៃផ្អែម blank
Soy Garlic

រស់ជាតិហឹរ blank
Hot

រស់ជាតិផ្អែមហឹរ blank
Yangnyeom

ពីររសជាតិ
Mix (available for M and L only)

Select a side (Pick 2 for size L)

បាយ
Rice

បាយដំណើប
Sticky Rice

ខលស្លូ
Coleslaw

គីមឈីខលស្លូ
Kimchi Coleslaw

Additional Sides

បាយ6,200៛
Rice $1.50

បាយដំណើប6,200៛
Sticky Rice $1.50

ខលស្លូ6,200៛
Coleslaw $1.50

គីមឈីខលស្លូ6,200៛
Kimchi Coleslaw $1.50

ជ្រក់ឆៃថាវ6,200៛
Pickled Radish $1.50

គីមឈី7,200៛
Kimchi $1.75

ស៊ុបផ្សិតម្ជុល7,200៛
Clear Mushroom Soup $1.75

ម្ហូបចម្បង

MAINS

blank

ចាប់ឈេ

JAPCHAE-STIR-FRIED GLASS NOODLES

30,800៛ / $7.50

សាច់គោ W/BEEF

32,800៛ / $8.00

គ្រឿងសមុទ្រ W/SEAFOOD

34,900៛ / $8.50

blank

បាយឆាសាច់ជ្រូកសារាយសមុទ្រ
PORK KIMCHI FRIED RICE & SEAWEED WRAP

28,700៛ / $7.00

សាច់គោ W/BEEF

32,800៛ / $8.00

blank

ត្រីបំពងស្រួយ
CRISPY FISH W/SCALLION

40,000៛ / $9.75

blank

ហ្គាលប៊ី – ឆ្អឹងជំនីគោ
GALBI-KOREAN BEEF SHORT RIBS

36,900៛ / $9.00

blank

តុប៉ុកគី
TTEOKBOKKI-SPICY RICE CAKE (MILD/SPICY)

30,800៛ / $7.50

គ្រឿងសមុទ្រ W/SEAFOOD

32,800៛ / $8.00

blank

ប៊ីប៊ីមបាប់
HOT STONE BIBIMBAP-MIXED RICE POT

26,700៛ / $6.50
W/SPICY CHICKEN 28,700៛ / $7.00
W/SPICY PORK 30,800៛ / $7.50

blank

ស៊ុបតៅហ៊ូកូរ៉េ
SOONDUBU-SOFT TOFU KIMCHI SOUP

30,800៛ / $7.50

W/PORK DUMPLING 32,800៛ / $8.00
W/SEAFOOD 34,900៛ / $8.50
W/JAPANESE OYSTER 39,000៛ / $9.50

blank

មីត្រជាក់
COLD NOODLE SOUP (ORIGINAL/SPICY)

22,600៛ / $5.50

សាច់គោ W/BEEF

32,800៛ / $8.00

blank

រ៉ូហ្សេ តុប៉ុកគី
ROSÉ TTEOKBOKKI-SPICY RICE CAKE

រសជាតិដើម ហឹរ SPICY ORIGINAL 32,800៛ / $8.00
គ្រឿងសមុទ្រ W/SEAFOOD 36,900៛ / $9.00

blank

ម្ហូបបែបកូរ៉េ
BULGOGI-KOREAN SIGNATURE DISH (MILD/SPICY)
Icludes: rice, sautéed garlic, brocoli, kimchi

សាច់មាន់ W/FIRE CHICKEN 36,900៛ / $9.00
សាច់ជ្រូក W/SPICY PORK 36,900៛ / $9.00
សាច់មឹក W/PEPPER SQUID 36,900៛ / $9.00

អាហារសម្រន់

APPETIZERS

blank

ឆ្អឹងខ្ចីមាន់
CHICKEN JOINT (SOY GARLIC/HOT)

23,600៛ / $5.75

blank

ដំឡូងបារាំងបំពង
FRENCH FRIES

14,400៛ / $3.50

blank

ដំឡូងបារាំងបំពងខ្ទឹមលីង
GARLIC FRIES

16,400៛ / $4.00

blank

ដាំភ្លីង
DUMPLING

22,600៛ / $5.50

blank

ស្បែកមាន់បំពង
CHICKEN SKIN (SOY GARLIC/HOT)

14,400៛ / $3.50

blank

តាកូយ៉ាគី
TAKOYAKI

22,600៛ / $5.50

blank

មឹកបំពងម្សៅ
FRIED CALAMARI

23,600៛ / $5.75

blank

សាច់ជ្រូកបែបកូរ៉េ
PORK BULGOGI LETTUCE WRAP

23,600៛ / $5.75

BONCHON BITES

blank

បឺរហ្គឺរសាច់មាន់
CHICKEN BURGER (SOY GARLIC/HOT)

14,400៛ / $3.50

blank

សាច់មាន់ចំណិត
CHICKEN FINGERS (4pcs)

14,400៛ / $3.50

blank

សាច់គោខ្ចប់បន្លែ
BEEF BULGOGI WRAPS (2pcs)

14,400៛ / $3.50

blank

នំបុ័ងសាច់គោ
BEEF BULGOGI SLIDERS (2pcs)

14,400៛ / $3.50

blank

សាច់មាន់ខ្ចប់បន្លែ
CHICKEN TACOS (2pcs)

16,400៛ / $4.00

សាឡាដ

SALADS

blank

សាឡាដសាច់មាន់
CRISPY CHICKEN SALAD

27,700៛ / $6.75

blank

សាឡាដសារាយសមុទ្រ
SPICY SEAWEED SALAD

26,700៛ / $6.50

blank

សាឡាដតៅហ៊ូ
TOFU SALAD

23,600៛ / $5.75

blank

សាឡាដតាកូ
CRISPY TAKO CAESAR SALAD

32,800៛ / $8.00

DEESERT

បង្អែម

blank

នំហ្គារ៉េដុក ទឹកឃ្មុំ
HONEY GARAETTEOK-KOREAN RICE CAKE

12,300៛ / $3.00