ចូលរួមរីករាយទិវាលោកឪពុកនៅហាង ប៊ុន ឈុន ជាមួយមាន់បំពងកូរ៉េ នឹងស៊ុបគីមឈីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់!ផ្តល់ជូនលោកឪពុករបស់លោកអ្នកសម្រាប់ការជ្រើសរើសម្ហូបដែលគាត់ចូលចិត្ត ជាមួយឈុតដ៏ពិសេសរបស់ពួកយើង – សូមកុំអោយឱកាសនេះកន្លងផុតទៅណា!

Celebrate Father’s Day at Bonchon with a feast of wings and soondubu! Treat Dad to his favorites and enjoy our special deal – it’s a celebration you won’t want to miss ????

Share: